Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява общите условия на уеб сайта mebeli.kamko.bg, които уреждат правилата за използването на уеб сайта, както и сключването на договори при дистанционна продажба. С факта на зареждане на Сайта от крайно устройство всяко физическо лице изразява съгласието си да се запознае с настоящите Общи условия, като се съобразява с последните и ги спазва. Настоящото споразумение влиза в сила незабавно от момента на неговото приемане и има действие до преустановяване ползването на услугите. 

II. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА

Уеб сайтът и електрoнният магазин на уеб адрес mebeli.kamko.bg се администрират от Еффект-М ЕООД (Еффект-М), с ЕИК 200744595, адрес на управление: България, гр. Варна, ул. “Сливница” №160, ет.4 и адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. “Сливница” № 160.
Поддомейнът “kilimi.kamko.bg” се администрира от различно дружество - Камко ООД, ЕИК 103111900. Повече информация за приложимите общи условия и политика за лични данни на Камко ООД можете да откриете на уеб адрес www.kilimi.kamko.bg. 

III. ДЕФИНИЦИИ

1. Продавач – Еффект-М или всеки партньор на Еффект-М от mebeli.kamko.bg
2. www.mebeli.kamko.bg – платформата на електронния магазин, предоставяна на други търговци от Еффект-М за извършване на покупко-продажби чрез нея при определени условия, уговаряни между тях и Еффект-М
3. Сайт – mebeli.kamko.bg
4. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друг правен субект, който използва сайта на Еффект-М по какъвто и да е начин, включително, но не само, като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и други
5. Потребител – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска  дейност, стопанска дейност, занаят или професия
6. Акаунт (потребителски профил) – персонализирана секция от Сайта, достъпна с имейл адрес и парола, която позволява на Клиента да управлява своя информация и настройки, да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (поръчки, информация за поръчки и плащания и други)
7. Любими – раздел в Акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци
8. Списък – подстраница в Акаунта на Клиента в раздел „Любими“, в която той може да добавя продукти, от които се интересува
9. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта
10. Стока – движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки, от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи
11. Услуга – всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ
12. Платежно средство - персонализирано устройство и/или комплект от процедури, договорени между ползвателя на платежни услуги и доставчика на платежни услуги и използвани от ползвателя на платежни услуги с оглед извършването на нареждане за плащане
13. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача
14. Договор – сключеният от разстояние договор между Продавача и Клиента за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта
15. Съдържание:
● цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез Интернет връзка и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
● съдържанието на всяко съобщение от страна на Клиента към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
● всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Клиента чрез електронни или други средства за предаването ѝ от разстояние;
● информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
● информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори
16. Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки/Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща или SMS, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация
17. Трансакция – действието от страна на Еффект-М за възстановяване на сума на Клиента в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта
18. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им
19. Ревю – писмена оценка от страна на Клиент, редактирана оценка, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да заяви дали Стоката/Услугата отговарят или не на посочените характеристики и начин на употреба
20. Рейтинг – метод на изразяване на нивото на задоволство на даден субект по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията, написана от Клиента
21. Коментар – оценка или критична забележка в Ревю или друг Коментар
22. Въпрос – Форма на обръщение към други Клиенти с цел да се получи информация относно продуктите или услугите на съответната страница
23. Отговор – писмена информация, която е предадена на Клиента, който е задал въпрос в Сайта, на страницата на определена Стока. Отговорът представлява обяснение предоставено от един на друг Клиент в рамките на един диалог

IV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите Общи условия са задължителни за всички посетители на Сайта.
2. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Еффект-М по всяко време. Тези промени влизат в сила незабавно, освен ако е уговорено друго, и са задължителни за всички посетители на Сайта. Във всеки един случай на промяна Еффект-М ще информира за това чрез публикуването на промените в Сайта.
3. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия се окаже недействителна или неприложима, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
4. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Еффект-М не носи отговорност за политиката на поверителност на уеб сайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.
5. Еффект-М има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Клиента за това, като носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.
6. Всички изображения на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията в Сайта (статични/динамични изображения/мултимедийни презентации) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът не може да търси каквато и да е отговорност за такива несъответствия.
7. Цветовете на Стока могат да варират според устройството на Клиента и могат да имат разлики с тези на действителния продукт. При констатиране на разлики Клиентът следва да информира Еффект-М на адрес на адрес online@kamko.bg.
8. Еффект-М полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се имат предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Еффект-М уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.
9. Правото на достъп до mebeli.kamko.bg с цел сключване на договор за покупко-продажба е предоставено на всеки Клиент, като Сайтът, неговите услуги и съдържание не са насочени към непълнолетни лица.
10. Сайтът може да предоставя възможност на Клиентите да създадат свой потребителски профил (Акаунт) чрез попълване на автоматизирана форма за регистрация или осъществяване на достъп чрез Facebook профил. При първоначалната регистрация на Акаунт се изисква минимален обем лична информация. Повече информация относно събирането и обработването на лични данни е достъпна в публикуваната Декларация за поверителност и защита на лични данни. 
11. Клиентите носят отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и Акаунт и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани чрез техния Акаунт.
12. След успешно завършване на процеса по регистрация Клиентите могат да правят Поръчки според своите предпочитания и да ги добавят в своята потребителска количка, за да направят валидни поръчки за закупуването им.
13. Клиентите имат функционална възможност да правят онлайн поръчки и без да са създали свой Акаунт. В този случай се изисква минимална лична информация, необходима за осъществяване на конкретната покупко-продажба.
14. В случай на необичайно голям Интернет трафик Еффект-М си запазва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Сайта.
15. Еффект-М си запaзва правото по своя преценка да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Еффект-М по какъвто и да е начин. В този случай Клиентът може да се обърне към Еффект-М на телефон +359 882 277 122, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Еффект-М не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

Клиентът се задължава при използване на Сайта:
1. да не извършва злоумишлени действия;
2. да не извлича с технически средства или по технически начин никакви информационни ресурси или части от тях, включени в базите данни, достъпни чрез Сайта и по този начин да създава своя собствена база данни в електронна или каквато и да било друга форма;
3. да не се представя за друго лице или за представител на лице, което не е упълномощен да представлява или по друг начин да заблуждава Сайта или трети лица за самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
4. да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Р България и признатите международни актове;
5. да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към извършване на престъпления, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
6. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и други;
7. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните Услуги;
8. да уведомява незабавно Еффект-М за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на Сайта;
9. да не извършва дейност, която включва ползването на вируси, ботове или друг вид компютърен код, файлове или програми, които прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно устройство, или по друг начин позволяват неразрешено ползване на или достъп до компютърно устройство или компютърна мрежа.

VI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. Съдържанието на Сайта, включително, но не само: логата, всякакви графични изображения или надписи, търговски символи, динамични символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на Еффект-М.
2. Еффект-М притежава и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
3. Нищо в сключения между Еффект-М и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Еффект-М Клиентът да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само: съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Стоките или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Еффект-М върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Еффект-М.
4. Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите Общи условия.
5. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящите Общи условия.
6. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил предварителното писмено съгласие на Еффект-М за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването ѝ, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушение на настоящия договор между Еффект-М и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Еффект-М, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
7. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Еффект-М няма да се счита за съгласие от страна на Еффект-М да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Еффект-М.
8. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели, освен изрично позволените в настоящите Общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Еффект-М.

VII. РЕКЛАМА

1. Еффект-М има право да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.
2. Бюлетините на Еффект-М, съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции, се изпращат от него и/или партньори на Еффект-М.
3. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта, има възможността, но не и задължението, да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини. Опцията може да бъде променена по всяко време, като Клиентът използва специалния линк, намиращ се във всеки бюлетин, или уведоми Еффект-М за оттеглянето на съгласието си на телефон 0700 900 93.

VIII. ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕВЮТА

1. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с Еффект-М на посочените адреси в раздел „Контакти” на сайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи, ще бъдат премахвани. Еффект-М има свободата да обработва получената от Клиента информация, без да мотивира действията си във връзка с това.
2. Клиентът може да публикува положително или отрицателно Ревю до 14 (четиринадесет) дни от закупуване на Стока или Услуга, покана за което ще бъде получена на посочената от него електронна поща. По този начин Клиентът допринася за информирането на трети лица и се включва активно в развиването на нови Услуги и в по-подробното описание на характеристиките на Стоките.
3. С публикуването на Ревю Клиентът предоставя на Еффект-М неизключителен, безсрочен, неотменим и териториално неограничен лиценз да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.
4. Клиентът се задължава да спазва следните правила:
● да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен Стока/Услуга, избягвайки информация, свързана с аспекти, които могат са се променят (цена или промоционални оферти) или информация относно хода на Поръчката;
● да използва само български език и/или общоприета и валидна терминология на език, различен от българския;
● да използва подходящ изказ, без обидни изрази или такива, които могат да засегнат друг Клиент;
● да се увери, че споделяната информация е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица, правата на интелектуална собственост или други права на собственост, рекламни или за поверителност;
● да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно Стока/Услуга от Сайта;
● да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма, лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена и т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
● да не публикува информации и/или детайли относно URL (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата търговска дейност като Еффект-М;
● да не публикува Ревюта, които съдържат материали с рекламен характер.
5. Освен критичната реалистична оценка, Клиентът добавя и Рейтинг за съответната Стока/Услуга. Ревютата, заедно със съответните им Рейтинги, ще повлияят на общия Рейтинг на Стоката/Услугата - стойност, която се появява в скоби до наименованието.
6. При прикачване на фото или видео файлове Клиентите се задължават за следното:
● качените файлове ще съдържат изображения и/или видеоклипове относно конкретната Стока/Услуга, без накърняване на авторски и сродни права;
● качените файлове не съдържат насилие, съдържание за възрастни, нецензурен език или друго съдържание, което обижда друго лице/група въз основа на раса или етнически произход, религия, инвалидност, пол, възраст, военна служба, сексуална или политическа ориентираност;
● качените файлове не съдържат информация, свързана с други лица, в т.ч. лични данни;
● качените файлове не съдържат URL или watermark към други сайтове, които извършват същата търговска дейност като Продавача.
7. Еффект-М може да извършва проверка за съдържанието на Ревю по сигнал на друг Клиент, като има право да премахва съдържание. Ако Еффект-М констатира многократно нарушение на настоящите Общи условия, той си запазва правото да ограничи възможността на Клиента да публикува Ревюта.
8. Възможността за публикуване на Ревю не ограничава и не възпрепятства по никакъв начин правата за рекламация на Клиентите, действащи в качеството на потребители съгласно ЗЗП.

IX. ПОРЪЧКА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Потребител е всеки Клиент - физическо лице, който придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност. Ако едно физическо лице не отговаря на понятието за потребител, то не се ползва със защитата съгласно потребителското законодателство (Закон за защита на потребителите (ЗЗП) и Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС). За това физическо лице и за Клиентите - юридически лица ще важат обичайните условия за съответния вид търговски сделки по смисъла на Закона за задълженията и договорите и Търговския закон на Р България.
2. Клиентът заявява желанието си да закупи стока като направи поръчка по електронен път, която се регистрира от Еффект-М. Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта.
3. Всяка добавена в количката за покупки Стока/Услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока/Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена, не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.
4. Клиентът се задължава и отговаря всички предоставени от него данни да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на Поръчката.
5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
6. Еффект-М изпраща уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Уведомлението се извършва по електронен път (имейл) или по телефона.
7. Договорът за покупко-продажба от разстояние се смята за сключен в момента на получаването на известие при Клиента, че Продавачът е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.
8. По силата на сключения договор за покупко-продажба Продавачът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоките, а Клиентът заплаща или се задължава да заплати цената за тях, съгласно условията и цените, определени на Сайта и съгласно настоящите Общи условия.
9. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите Oбщи условия и заявената и предоставена информация от Клиента в Сайта.
10. Еффект-М има правото да не достави/изпълни част или всички Стоки/Услуги от Поръчката - поради изчерпване на складовата наличност, промяна на цената или друго обстоятелство. При всички случаи Еффект-М уведомява за това Клиента.
11. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането ѝ в следните случаи:
● неприемане от страна на банката издател на Клиента на трансакцията при онлайн плащане;
● осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания;
● предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.

X. ЦЕНА И РАЗНОСКИ

1. Всички обявени цени на Стоките и/или Услугите на Сайта са крайни, обявени са в лева (BGN), с включен ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
2. Цената на доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките. Цените на стоките не включват доставка до адрес на Kлиента, освен ако изрично не е упоменато друго.
3. Клиентът сам избира начина на плащане - според предлаганите възможности за това.
4. Поръчки за Стоки, които са със срок на доставка над една седмица или са на стойност над 500 (петстотин) лв., се изпълняват след получено по банков път плащане на минимум 50% аванс от стойността на Поръчката. Остатъкът от стойността може да бъде заплатен и с наложен платеж.
5. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път Продавачът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисиони или други допълнителни плащания, направени от Клиента или обслужващата го банка по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с банкова карта към Продавача се приема като международно плащане от някои банки в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид трансакции банките имат право да начисляват допълнителни такси. Същото важи и за трансакциите, при които Продавачът прави към Клиента, независимо дали са във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания, са единствено за сметка на Клиента. Еффект-М препоръчва на своите Клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка.
6. Публикуваните цени и наличностите по търговски обекти се обновяват ежедневно. Възможно е да има разлика между цените в търговски обект и Сайта.
7. Характеристиките или цените, описани в Сайта, са обвързващи за Еффект-М и съответно могат да бъдат коригирани по всяко време. Еффект-М не отговаря за вреди от евентуални явни технически грешки, възникнали или допуснати в Сайта.
8. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията да бъдат понякога непълни. Въпреки това, Еффект-М се стреми да предоставя най-подходящата и важна информация.
9. Всички Стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.
10. Промоционалните Стоки не подлежат на допълнителни намаления.
11. Промоциите са обявени до дата на валидност на промоцията или до изчерпване на количествата.
12. Обявените цени важат за електронния магазин и не са обвързани с ценовите предложения във физическите търговски обекти на Еффект-М. Еффект-М си запазва правото да лансира индивидуални самостоятелни промоции в търговските обекти.
13. Еффект-М си запазва правото да променя цените без предварително уведомление. Всички оферти са валидни до изчерпване на наличностите. Възможни си печатни грешки и корекции на цените, за които Еффект-М не носи отговорност.

XI. ДОСТАВКА НА СТОКИ

1. Продавачът се задължава да доставя Стоките чрез куриерска компания на адрес, посочен от Клиента, или в офис на куриерска компания, в зависимост от избора на Клиента.
2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако в опаковката не се съдържа необходим документ, Клиентът следва да се свърже с Продавача на имейл online@kamko.bg.
3. Продавачът ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България. Доставката на поръчки, съдържащи продукти, предлагани от Еффект-М, ще се изчислява спрямо системата на уеб сайта и избора на Клиента. Условията и цената на доставка на продуктите на партньор от mebeli.kamko.bg ще бъде доведена до знанието на Клиентите при обработването на поръчката от партньора.
4. Детайлите по отношение на доставката от куриерска компания не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на съответната Услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай на промяна от страна на куриерската компания.
5. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Клиента, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Клиента на транспортния документ, предоставен от куриера.

XII. ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ

1. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на проформа фактурa или фактура са посочени във всяка Поръчка.
2. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.
3. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в Акаунта. Той е длъжен да прегледа информацията в Поръчката, за да се убеди, че данните са пълни, верни и точни.
4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки/предоставени Услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента.
5. Еффект-М издава фактура за всяко плащане по Поръчка, платена по банков път, независимо дали Клиентът е юридическо или физическо лице. При заплащане в брой фактура се издава, ако Клиентът изрично е поискал такава.
6. Клиентът приема получаването на фактурата да става физически заедно със Стоката, както и по електронен път на имейла, посочен от Клиента в Акаунта му, или чрез качването ѝ в самия Акаунт. В случай че тези платежни документи не са налични при доставката, Клиентът уведомява Продавача на имейл online@kamko.bg.
7. Еффект-М не издава и не праща фактури за покупки или други плащания, свързани с покупки на Стоки/Услуги, предлагани от партньорите на Еффект-М, които имат задължението да извършват това съгласно действащото законодателство.

XIII. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

1. Клиентът може да се откаже от Договора без да посочва причина, без да дължи неустойка или обезщетение, и без да заплаща каквито и да било разходи, с изключение на разходите по обратно изпращане или предаване на стоките, в 14-дневен срок от датата на приемане на Стоките от него или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, както и в останалите приложими случаи по чл. 50 от ЗЗП.
2. Право на отказ имат само клиентите - физически лица, действащи в качеството на потребители по смисъла на Раздел IX, т.1 по-горе и на Закона за защита на потребителите, и то за Стоки, представляващи готови изделия. Правото на отказ не се прилага за Стоки, направени по индивидуална поръчка на Клиента.
3. Клиентът уведомява Продавача за отказа по телефон, обикновена или електронна поща, както и чрез попълване на онлайн формата, налична ТУК , или попълване и изпращане на формуляр за отказ, предоставен при доставката на Стоката.
4. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Стоки, в случай че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ. Клиентът следва да върне Стоките на адрес: гр. Варна бул. “Сливница” № 160.
5. Стоките трябва да бъдат придружени от оригинал или копие от касова бележка или фактура, издадени при закупуването им.
6. При отказ от договора Клиентът изпраща Стоките без забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е съобщил за отказа си. Срокът се счита за спазен, ако изпрати Стоките обратно преди изтичането на 14-дневния срок.
7. Продавачът се задължава да възстанови всички суми, получени от Клиента, включително разходите за доставка, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Клиента да се откаже от договора. Продавачът има право да задържи плащането на сумите, докато не получи стоките или докато Клиентът не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
8. Продавачът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано при първоначалната трансакция, освен ако Клиентът изрази изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за него, както следва:
● Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по банковата сметка, от която е било извършено плащането след предоставянето ѝ от Клиента;
● Плащанията, направени чрез наложен платеж – чрез възстановяване по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента;
● Плащанията по потребителски кредити – след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредита – най-често по банковата сметка, от която са постъпвали сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката кредитодател.
9. В случай че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента заплатената сума в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Клиентът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.
10. Правото на отказ не се прилага и в следните случаи:
● при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението ѝ е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
● при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
● при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания, в т.ч. изрязани по зададен от Клиента размер;
● при доставка на Стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
● при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.
11. Клиентът се задължава да полага грижата на добрия стопанин, докато съхранява получените Стоки, като се грижи за тяхното качество и безопасност до връщането им.
12. Клиентът носи отговорност за намалената стойност на Стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. При връщане на Стоки, които са увредени или използвани по начин, който значително намалява стойността им, Продавачът си запазва правото да намали сумата за възстановяване. Напълно негодни за употреба Стоки не се приемат.
13. След обратно получаване на стоките Продавачът извършва преглед на състоянието им в разумен срок и уведомява Клиента, както следва:
● за пълно възстановяване на заплатените суми - когато Стоките са в отлично състояние;
● за пропорционално възстановяване на заплатените суми - когато Стоките са с намалена стойност поради повреда, нарушаване на опаковката или друго несъответствие с първоначалния им вид.

XIV. НЕСЪОТВЕТСТВИЕ. РЕКЛАМАЦИЯ

1. Продавачът отговаря за всяко несъответствие на Стоката, което съществува в момента на доставяне на Стоката и което се появи в рамките на две години, считано от този момент.
2. Всяко несъответствие, което се появи до една година след доставянето на Стоките, се счита, че е съществувало при доставянето им, освен ако не се докаже противното, или ако тази презумпция е несъвместима с естеството на Стоките или с естеството на несъответствието.
3. За да съответстват на договора за продажба, Стоките трябва да отговарят на следните индивидуални изисквания съгласно чл. 10 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС):
● да съответстват на описанието, вида, количеството и качеството и да притежават функционалност, съвместимост, оперативна съвместимост и други характеристики, предвидени в договора;
● да са годни за конкретната цел, за която потребителят е уведомил продавача най-късно в момента на сключване на договора за продажба и по отношение на която търговецът се е съгласил;
● да се доставят с всички принадлежности и всички указания, включително указанията за инсталиране и монтаж, предвидени в договора за продажба, и
● да се актуализират съгласно предвиденото в договора за продажба.
4. Потребителските стоки трябва да отговарят и на следните обективни изисквания за съответствие съгласно чл. 11 от ЗПЦСЦУПС:
● да са годни за целите, за които обичайно се използват стоки от същия вид, като се вземат предвид, когато е приложимо, действащите разпоредби на правото на Европейския съюз и на националното право, както и на съществуващите технически стандарти, или при липсата на такива стандарти - на приложимите за съответния сектор правила за добри практики;
● да притежават качествата на мострата или модела, която продавачът е предоставил на разположение на потребителя преди сключването на договора, и да отговарят на описанието на тази мостра или модел, когато е приложимо;
● да са доставени със съответните принадлежности, включително опаковката и указанията за инсталиране или други указания, които потребителят може разумно да очаква да получи, когато е приложимо, и
● да са в количество и да притежават качествата и другите характеристики, включително по отношение на трайност, функционалност, съвместимост и безопасност, които са обичайни за стоки от същия вид и които потребителят може разумно да очаква предвид естеството на стоките и като се вземат предвид всички публични изявления, направени от продавача или от други лица на предходен етап от веригата от сделки или направени от името на продавача или от името на тези лица, включително производителя, съдържащи се например в рекламата или в етикета.
5. При несъответствие на стоките Клиентът, действащ в качеството на потребител, има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него, и търговската гаранция не засяга тези средства за защита на потребителя. Когато стоките не отговарят на индивидуалните, обективните и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, средствата за защита на потребителите съгласно чл. 33 - чл. 37 от ЗПЦСЦУПС са следните:
Чл. 33. (1) Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право:
     1. да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;
     2. да получи пропорционално намаляване на цената;
     3. да развали договора.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за продавача, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:
     1. стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;
     2. значимостта на несъответствието, и
     3. възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя.
(3) Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително тези по ал. 2, т. 1 и 2.
(4) Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:
     1. продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно чл. 34, ал. 1 и 2 или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна съгласно чл. 34, ал. 3 и ал. 4 или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие съгласно ал. 3;
     2. появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31;
     3. несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или
     4. продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.
(5) Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от продавача.
(6) Потребителят има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато продавачът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.
Чл. 34. (1) Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.
(2) За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.
(3) Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, потребителят предоставя стоките на разположение на продавача. При замяна на стоките продавачът взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка.
(4) Когато извършването на ремонт изисква демонтирането на стоките, които са били инсталирани съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължението на продавача да ремонтира или да замени стоките включва демонтирането на стоките, които не съответстват, и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки, или поемане на разходите за демонтиране и инсталиране на стоките.
(5) Потребителят не дължи заплащане за обичайната употреба на заменените стоки за времето преди тяхната замяна.
Чл. 35. Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие.
Чл. 36. (1) Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до продавача, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба.
(2) Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени съгласно договора за продажба, и е налице основание за разваляне на договора съгласно чл. 33, потребителят има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че потребителят ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват.
(3) Когато потребителят развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, потребителят връща тези стоки на продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил продавача за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на продавача преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на продавача.
(4) Продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача. Продавачът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.
Чл. 37. (1) Потребителят може да упражни правата си по този раздел, както следва:
     1. за стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години, считано от доставянето на стоката;
     2. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга или в рамките на периода от време, посочен в чл. 31, ал. 1 и 2, без да се възпрепятства прилагането на чл. 28, ал. 3, т. 1;
     3. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга;
     4. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за период, по-дълъг от две години, и несъответствието се дължи на цифровите елементи на стоката, потребителят може да упражни правата си по този раздел в рамките на срока на действие на договора.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за извършване на ремонт или замяна на стоката.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с други срокове за предявяване на иск, различни от тези по ал. 1.
6. Рекламацията се подава устно или писмено. При предявяване на рекламация се посочва предметът на рекламацията, предпочитания начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.
7. При подаване на рекламация задължително се прилага и документите, на които се основава претенцията:
● касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането;
● протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на Стоките;
● други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
8. При рекламации стоките се изпращат до адрес: гр. Варна бул. “Сливница” № 160.

XV. ГАРАНЦИИ

1. Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител или официален дистрибутор на Стоката.
2. При несъответствие на стоките Клиентът - физическо лице, действащ в качеството на потребител, има правни средства за защита срещу Продавача съгласно чл. 33 - чл. 37 ЗПЦСЦУПС, които не са свързани с разходи за него, и търговската гаранция не засяга тези средства за защита.
3. По отношение на Стоките, които са продадени от Еффект-М, гаранционните сертификати са издадени от производителя или Договорът, издаден от Еффект-М, служи като търговска гаранция от 24 месеца.
4. По отношение на стоките, продавани и доставяни от партньорите, чрез платформата за електронна търговия mebeli.kamko.bg, Клиентът следва да получи при доставката на всяка Стока, която има гаранция, един гаранционен сертификат с всички детайли на сервизния център, който осигурява поправката в гаранционния срок. Гаранцията на Стоките, които са закупени от партньорите на Еффект-М, е осигурена от оторизирания сервиз, който е обозначен от Продавача на съответния гаранционен сертификат на Стоката. Партньорите на Еффект-М, в качеството си на продавачи, са единствените отговорни за наличието на законово изискваната документация, която следва да придружава купените от тях стоки, както и за осигуряването на гаранционен сервиз.
5. Клиентът е длъжен да актуализира данните в своя Акаунт, като Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат/договор.
6. Ако Клиентът не уведоми Еффект-М за липсата на гаранционния сертификат след получаването на Стоката, ще се счита, че такъв е бил предоставен от Продавача.
7. В случай на неприложимост на търговската и/или законовата гаранция ремонтът на Стоките се извършва за сметка на Клиента.
8. Клиентът може да получи повече информация за законовата и търговската гаранция на телефон 0700 900 93.
9. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба, Клиентите - физически лица, действащи в качеството на потребители, могат да използват и интернет страницата ОРС.

XVI. ОТГОВОРНОСТ

1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Клиента или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.
2. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

XVII. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Клиентите могат да се информират в детайли за обработването на лични данни, осъществявано от Еффект-М ЕООД в хода на търговската му дейност, като се запознаят с приетата Декларация за поверителност и защита на лични данни.

XVIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Приложимото право към настоящите Общи условия и неуредените в тях въпроси е това на Р България.
2. Всеки спор между страните следва да се решава чрез преговори и с добрата воля на всяка една от тях.
3. При невъзможност за извънсъдебно решаване на спорове, същите се отнасят към компетентния за това български съд. При частноправен спор с международен елемент съдът, който е компетентен да разгледа спора, следва да бъде определен по правилата на международното частно право.

Версия: 1.2.
Дата на последна актуализация: 03.11.2023 г. 

Информация съгласно Закон за електронната търговия
и Закон за защита на потребителите

Търговец   ЕФФЕКТ-М“ ЕООД
ЕИК  200744595
Адрес на управление  гр. Варна, ул. “Сливница” №160, ет.4
Управител  Мария Колчева
Имейл адрес   online@kamko.bg
Телефон за връзка   0 700 900 93

  Данни за надзорния орган

 Наименование  Комисия за защита на потребителите
 Адрес  гр. София, ул. "Врабча" № 1, ет. 3, 4, 5
 Телефон  029330565
 Уебсайт   www.kzp.bg

 mebeli.kamko.bg използва бисквитки. Разглеждайки този сайт Вие се съгласявате с използването на бисквитки.