Общи условия за дистанционни продажби на стоки

ОБЩИ И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ КЪМ ДОГОВОРИ ЗА ДИСТАНЦИОННА ПРОДАЖБА НА СТОКИ

Общите условия (ОУ) са задължителни за всички потребители и се прилагат за всички договори при дистанционна продажба на стоки и/или продажба чрез други средства за комуникация от разстояние (телефон) между „ЕФФЕКТ-М” ЕООД (с търговско наименование Мебели КАМКО) и неговите потребители. Потребителят се съгласява с ОУ и се задължава да ги спазва по един от следните начини:
а) чрез поставяне на изрична отметка преди завършване на покупката в електронния магазин; или
б) чрез полагане на електронен подпис върху договора за покупко-продажба.

I.         ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Потребителят заявява желанието си да закупи стока като направи поръчка по електронен път в уеб сайт на адрес https://mebeli.kamko.bg/, която се регистрира от служител на Мебели КАМКО. Конкретните характеристики на стоката, в т.ч. вид и количество на стоката, цена, авансово плащане, следващи вноски и начин на плащане, данни за купувач, срок за доставка и други се уточняват в разговор/и със служителя и се посочват в договора за покупко-продажба, като информацията за поръчката се актуализира и в потребителския профил на Купувача.
1.2 Допълнителните услуги, свързани с транспорт, разнос и монтаж, не се включват в размера на продажната цена и са посочени в графа „Допълнителни услуги”. Допълнителните услуги не влизат в срока на договора и се уточняват след доставка в склад на Мебели КАМКО.
1.3 Договорът се подписва чрез онлайн платформа за електронно подписване и обмяна на документи, като страните потвърждават, че всички електронни подписи, използвани в този договор или други свързани документи, се считат за равностойни на саморъчните подписи по отношение на валидността, приложимостта и допустимостта им.
1.4 По силата на сключения договор Мебели КАМКО прехвърля на Купувача собствеността на стоките, а той заплаща цената за тях, при условията и цените, определени в договора и съгласно настоящите ОУ.
2.1 Договорът се счита за сключен от момента на подписването му по реда на чл.1.3.
2.2 В случай че в договора не е изрично уговорено друго, Купувачът извършва авансово плащане в размер на 50 % от продажната цена при сключване на договора, а остатъкът се заплаща след уведомяване за готовност за експедиция или с ПОС терминално устройство при самото приемане на доставката.

II.         ДОСТАВКА
3.1 Мебели КАМКО доставя стоката в свой склад в уговорения срок за доставка и в състояние, съобразното с договореното. Ако не достави стоката в срок до десет дни след изтичане на съгласувания срок, Мебели КАМКО дължи на Купувача неустойка в размер на 0,1 % на ден от стойността на недоставеното. Неустойката може да бъде прихваната от дължимия от Купувача остатък от продажната цена.
3.2 След доставката в склад Мебели КАМКО уведомява Купувача, като страните уточняват доставката до адрес на Купувача или срока за получаването ѝ от склада. Ако Купувачът не може лично да приеме стоката, същият е длъжен да уведоми продавача и да посочи трето лице, което да приеме стоката.
3.3 В случай че в срок от седем дни след получаване на потвърждение от Мебели КАМКО, че стоката е готова за експедиция, Купувачът не е приел същата, се начислява дневна такса в размер на 0,5% от цената на стоката за съхранението ѝ в склад.
3.4 Ако Купувачът не доплати и не получи стоката до изтичане на 30 (тридесет) дни от потвърждението за готовност за експедиция, и друго не е договорено в допълнително споразумение, Мебели КАМКО има право да развали договора и задържи полученото авансово плащане като неустойка. Ако Мебели КАМКО не достави стоката в свой склад в срок до 30 (тридесет) дни от изтичане на съгласувания срок или се откаже от договора и това не се дължи на неизпълнение на Купувача или форсмажорни обстоятелства, Купувачът има право да получи обратно авансово заплатените суми.
3.5 Собствеността на стоките се прехвърля от Мебели КАМКО с предаването им на Купувача, след извършване на плащането - преди или най-късно в момента на доставката.
3.6 Рискът от загуба или повреда преминава върху Купувача в момента, в който той или посочено от него лице, различно от превозвача, приеме стоките.
3.7 При уговорена доставка с куриер или външен доставчик, Купувачът има включено право на преглед, като е длъжен да провери за целостта и качеството на всички елементи пред доставчика/куриера.
3.8 Задължение на Купувача е да прегледа стоката, в т.ч. всички стъклени и тапицирани части и елементи, в момента на доставката, и ако не отговаря на изискванията - да уведоми Мебели КАМКО незабавно. Прегледът се удостоверява с подпис върху приемо-предавателен протокол.
3.9 Получаването на стоката се извършва пред отворените врати на превозното средство, като сглобената мебел, тапицираната мебел и стъклените части задължително се разопаковат. При отказ на Купувача приемо-предавателен протокол се подписва само от водача на МПС, като отказът се описва като забележка.
3.10 При доставка на матрак, който пристига вакуумиран на руло, Купувачът трябва да обърне внимание на съобщителните етикети, залепени на опаковката, указващи краен срок за разопаковане. При неспазване на този срок, Мебели КАМКО не носи отговорност за вида и качеството на продукта.
3.11 В случай че Купувачът организира превоза на стоката със собствен транспорт и за собствена сметка, това се извършва само след като заплати оставащата сума от стойността на стоката и уточни дата и час за получаване на стоката от склад на Мебели КАМКО.
3.12 Ако информацията, предоставена от Купувача относно адрес за доставка и етаж за разнос, се разминава с реалните параметри, той следва да доплати на място разликата, за което се издава квитанция.
3.13 При организиран разнос от страна на Мебели КАМКО, Купувачът се задължава да почисти от пречки (саксии с цветя, стари мебели и други) трасето, по-което стоките ще бъдат пренесени.

III.         МОНТАЖ
4.1 При монтаж на стоките от Купувача той е длъжен внимателно да прегледа всички части и детайли за дефекти, като не ги монтира при наличие на такива. Купувачът следва да запази опаковките и етикетите на артикулите до приключването на монтажа и да следва стриктно инструкциите в схемите за монтаж на производителя.
4.2 При извършване на монтаж от Мебели КАМКО:
а) Мебели КАМКО не носи отговорност за безупречния вид, ако липсват условия за това (неравен под, криви стени, липса на прав ъгъл и други);
б) Ако договорът се сключи само по предоставените от Купувача размери, Мебели КАМКО не носи отговорност за неточности при монтажа;
в) Монтажът се извършва в съответствие с одобрения проект и не включва ВиК и ел. връзки. В монтажа не влиза пробиването на дупки за аспиратор, бутане или изграждане на стени, както и осигуряване на връзки за аспиратор;
г) Ако Купувачът прави промени по стени и помещения след оразмеряване на проектанта и мебелите не могат да се монтират по проекта, Купувачът носи своите последствия;
д) Мебели КАМКО не носи отговорност, ако мебелите не влизат през вратата на Купувача или ако стаята, в която трябва да се извърши монтажът, не е осигурено достатъчно място за монтаж.
4.3 Рекламации за явни недостатъци на стоката или на монтажа, осъществен от служители на Мебели КАМКО, се правят на място веднага пред служителите, като се съставя протокол.
4.4 Ако обзавеждането се достави в дома на Купувача, но монтажът не се осъществи в същия ден, отговорността по нарушения на повърхността и липси по доставката са за сметка на Купувача.
4.5. За извършване на монтажа Купувачът е длъжен да осигури:
а) нормално и безопасно електрозахранване;
б) нормална осветеност и отопляемост на помещението;
в) нормални условия за работа на монтажната група.
4.6 При неизпълнени изисквания за монтаж в определения ден или отказан по вина на Купувача монтаж (по-късно от 48 часа преди уговорения монтаж), Купувачът дължи на Мебели КАМКО неустойка в размер на 80 лв.
4.7 Мебели КАМКО отговаря за монтажа по отношение на непосредствените щети, ако те са преднамерени, или резултат на груба небрежност.

IV.         ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
5.1 Купувачът може да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи неустойка или обезщетение, и без да заплаща каквито и да било разходи, с изключение на разходите по обратно изпращане или предаване на стоките, в 14-дневен срок от датата на приемане на стоките от него или трето лице, различно от превозвача и посочено от Купувача, както и в останалите приложими случаи по чл.50 от ЗЗП.
5.2 При решение за отказ Купувачът трябва да информира Мебели КАМКО за отказа си преди изтичане на 14-дневния срок . За да се откаже от договора, той трябва:
а) да изпрати на Мебели КАМКО попълнен формуляр за отказ (който е предоставен при доставката на продукта); или
б) да уведоми Мебели КАМКО по телефон, обикновена или електронна поща.
5.3 При отказ Мебели КАМКО възстановява всички суми, включително разходите за първоначална доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението за отказ.
5.4 Мебели КАМКО възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано при първоначалната трансакция, освен ако при изрично съгласие на Купувача за използване на друго платежно средство, което не е свързано с разходи за него.
5.5 Освен ако изрично е уговорено друго, Мебели КАМКО организира прибирането на стоките. Не се възстановяват допълнителни разходи за доставка, ако Купувачът е избрал начин, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Мебели КАМКО.
5.6 Мебели КАМКО има право да задържи плащането на сумите до получаване на стоките или докато Купувачът не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно.
6.1 При отказ от договора Купувачът трябва да предаде или изпрати стоките, заедно с оригинал или копие от касова бележка и/или фактура, на Мебели КАМКО без забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е съобщил за отказа си. Крайният срок се счита за спазен, ако изпрати/предаде стоките обратно преди изтичането на 14-дневният срок.
6.2 Разходите за връщане се заплащат от Купувача.
7.1 Купувачът носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Ако връща стоки, които са увредени или използвани по начин, който значително намалява стойността им, Мебели КАМКО си запазва правото да намали сумата за възстановяване или да не приеме върната стока. Стоки с нарушен търговски вид или напълно негодни за употреба не се приемат.
7.2 Не могат да се върнат или заменят:
а) стоки, изработени по поръчка на Купувача или съобразно неговите индивидуални изисквания;
б) запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
в) стоки, поръчани специално за конкретния купувач от определен доставчик, по отношение на които Мебели КАМКО изрично е уведомило писмено Купувача преди сключване на договора, че правото на връщане не е приложимо.
8. При желание за отказ на основания, различни от описаните по-горе, Купувачът може да подаде писмена молба на reklamacii@kamko.bg, като посочи причините за това.

V.         НЕСЪОТВЕТСТВИЕ. РЕКЛАМАЦИЯ
9.1 Мебели КАМКО отговаря за всяко несъответствие на стоката, което съществува в момента на доставяне и което се появи в рамките на 2 (две) години, считано от този момент.
9.2 Стоките трябва да отговарят на индивидуалните, обективните и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките съгласно чл. 26, 27 и 28 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС).
10. При несъответствие на стоките Купувачът има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него, и търговската гаранция не засяга тези средства за защита на потребителя. Средствата за защита на потребителите съгласно чл. 33, чл. 34, чл. 35, чл. 36 и чл. 37 от ЗПЦСЦУПС са следните:
Чл. 33. (1) Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право:
1. да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;
2. да получи пропорционално намаляване на цената;
3. да развали договора.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за продавача, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:
1. стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;
2. значимостта на несъответствието, и
3. възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя.
(3) Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително тези по ал. 2, т. 1 и 2.
(4) Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:
1. продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно чл. 34, ал. 1 и 2 или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна съгласно чл. 34, ал. 3 и ал. 4 или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие съгласно ал. 3;
2. появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31;
3. несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или
4. продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя;
(5) Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от продавача.
(6) В случай, че потребителят не е получил стоката си, потребителят има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато продавачът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.
Чл. 34. (1) Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.
(2) За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.
(3) Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, потребителят предоставя стоките на разположение на продавача. При замяна на стоките продавачът взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка.
(4) Когато извършването на ремонт изисква демонтирането на стоките, които са били инсталирани съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължението на продавача да ремонтира или да замени стоките включва демонтирането на стоките, които не съответстват, и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки, или поемане на разходите за демонтиране и инсталиране на стоките.
(5) Потребителят не дължи заплащане за обичайната употреба на заменените стоки за времето преди тяхната замяна.
Чл. 35. Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие.
Чл. 36. (1) Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до продавача, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба.
(2) Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени съгласно договора за продажба, и е налице основание за разваляне на договора съгласно чл. 33, потребителят има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че потребителят ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват.
(3) Когато потребителят развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, потребителят връща тези стоки на продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил продавача за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на продавача преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на продавача.
(4) Продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача. Продавачът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.
Чл. 37. (1) Потребителят може да упражни правата си по този раздел, както следва:
1. за стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години, считано от доставянето на стоката;
2. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга или в рамките на периода от време, посочен в чл. 31, ал. 1 и 2, без да се възпрепятства прилагането на чл. 28, ал. 3, т. 1;
3. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга;
4. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за период, по-дълъг от две години, и несъответствието се дължи на цифровите елементи на стоката, потребителят може да упражни правата си по този раздел в рамките на срока на действие на договора.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за извършване на ремонт или замяна на стоката.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с други срокове за предявяване на иск, различни от тези по ал. 1
11.1 К упувачът има право на безплатно гаранционно обслужване в рамките на гаранционния срок, посочен в придружаваща фактура, а при такава липса - в срока на законовата гаранция по чл.9.1. За стока, непридружена от гаранционна карта, гаранцията се поема от Мебели КАМКО в рамките на законовия срок и започва да тече от деня на подписване на приемо-предавателния протокол.
11.2 При несъответствие на стоките Купувачът има правни средства за защита срещу продавача съгласно чл.10 по-горе, които не са свързани с разходи за него, и търговската гаранция не засяга тези средства за защита. Независимо от търговската гаранция Мебели КАМКО отговаря за липсата на съответствие съгласно гаранцията по Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС).
11.3 При предявяване на рекламация се спазват следните правила:
а) Рекламации се предявяват лично от Купувача на имейл: reklamacii@kamko.bg;
б) При предявяване на рекламация Купувачът следва да представи: договор, касова бележка и/или приемо-предавателен протокол, удостоверяващ покупката, снимки от етикетите и опаковките на рекламационната стока и описание на дефекта;
в) В зависимост от конкретния случай се предприемат действия за ремонт, преоценка или замяна при условията на ЗПЦСЦУПС;
г) При приключването на рекламацията се издава акт за удовлетворяването ѝ;
д) Срокът за уреждане на основателни претенции за рекламация е 30 календарни дни след предявяването и съответното вписване в регистъра за рекламация;
е) При приемането (получаването) на сглобена и/или тапицирана стока, или стъклени / огледални елементи, рекламация за явни недостатъци се предявява на момента пред служител на Мебели КАМКО.
11.4 Неоснователна претенция за рекламация е:
а) Всяка претенция за рекламация, при която стоката е съхранявана или ползвана неправилно, недобросъвестно или не по предназначение;
б) Когато стоката е почиствана или обслужвана неправилно или с неподходящи или увреждащи материали или почистващи продукти;
в) Когато върху нея е приложено усилие, налягане, напрежение, температура или тежест, извън предвидените в указанията на продавача (производителя), и обичайните за такъв вид продукт условия на съхранение, поддръжка и експлоатация, включително указанията, отбелязани в гаранционната карта, придружаваща продуктите;
г) Когато стоката е продадена като преоценена или на цена, предвиждаща специални качества (недостатъци, дефекти или увреждания в търговския вид и другите естетически, технически и други параметри на продукта), последна наличност, мостра или друг случай на възможно отклонение, за което Купувачът е бил информиран. За информираност се счита наличието на информация за същото върху етикета на стоката в търговския обект;
д) Когато стоката съдържа стъклени, пластмасови и други лесно чупливи части, елементи или материали, Купувачът е длъжен да се убеди, че са в изправност при получаването;
е) Всяка претенция за рекламация поради разнотония и отклонения в нюанси/цветове. При артикули, изработени от масив, е възможно леко разнотоние, породено от спецификата на естествения материал. При тапицирани стоки, изработени в една и съща дамаска, но поръчани в различен период от време, е възможно известно отклонение в нюанса на цветовете;
ж) Когато Купувачът не е в състояние да предостави необходимите документи за предявяване на рекламация, описани в чл.11.3.б от настоящите Общи условия.
11.5 Дефекти по вина на Купувача биват отстранявани за негова сметка, като Мебели КАМКО не се ангажира със срок на изпълнение.

VI.         ЛИЧНИ ДАННИ
12.1 За изпълнението на поетите договорни задължения Мебели Камко, в качеството на администратор, събира лични данни на купувачите. Съгласно Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) администраторът обработва личните данни поради необходимост за изпълнението на договор със субекта на данни (чл. 6, ал. 1, б ”б” от ОРЗД). Мебели Камко предприема необходимите организационни и технически мерки за защита на обработваните лични данни с цел предотвратяване на нерегламентиран достъп до тях и за тяхното законосъобразно обработване.
12.2 Субектите на лични данни могат подробно да се информират за обработването на своите лични данни, като се запознаят с Политиката за поверителност, достъпна на уеб сайта https://mebeli.kamko.bg/.

VII.         ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
13 Настоящите ОУ са последно актуализирани на 07.06.2024 г. Те могат да бъдат изменяни от Мебели КАМКО едностранно и по всяко време. Изменените ОУ се публикуват на уеб сайта в срок до седем дни от приемането им.


Данни за търговеца: „ЕФФЕКТ-М“ ЕООД, ЕИК: 200744595, тел. 0 700 900 93 | e-mail: reklamacii@kamko.bg / office@kamko.bg  | адрес за контакт: Варна, бул. „Сливница” № 160, ет. 4

mebeli.kamko.bg използва бисквитки. Разглеждайки този сайт Вие се съгласявате с използването на бисквитки.